Audytor Wewnętrzny

43 - 300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
Telefon (33)  8136 - 904
Fax (33)  8220 - 672

Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.


Audytor Wewnętrzny
Magdalena Czarnota pok. 227

Zadania
Rola audytu polega na wykrywaniu i określaniu potencjalnego ryzyka, mogącego się pojawiać w ramach działalności Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych  oraz na badaniu i ocenie adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli zarządczej.
Audyt wewnętrzny obejmuje czynności o charakterze zapewniającym oraz doradczym. Podstawą działania audytu wewnętrznego są czynności o charakterze zapewniającym. Audyt przeprowadza się na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego.