Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie

ul. Legionów 81
43-502 Czechowice- Dziedzice
Telefon (32) 215 27 73

Dyrektor
Krzysztof Wawrzyczek

Zadania
Zadania jednostki:
  • zapewnienie dziecku opieki całodobowej i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb;
  • zapewnienie zajęć wychowawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych, rekompensujących brak wychowania w rodzinie i przygotowujących do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym - odpowiedniej rehabilitacji i zajęć specjalistycznych,
  • zapewnienie dzieciom kształcenia, wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych,
  • podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej,
  • praca z rodziną dziecka,
  • organizowanie dla swoich wychowanków odpowiedniej formy opieki w środowisku, grup usamodzielniających oraz kontaktu z rodzinami zaprzyjaźnionymi.