Aktywna nauka w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach - Dziedzicach - szansą na lepszą przyszłośćProjekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji projektu: 1 stycznia – 30 listopada 2015.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu : 139.112,06 PLN, z czego dofinansowanie z EFS wynosi 118.245,25 PLN.

Projekt jest skierowany do 30 uczniów i 50 uczennic Liceum Ogólnokształcącego im. M.Skłodowskiej – Curie w Czechowicach – Dziedzicach, dla którego Powiat bielski jest organem prowadzącym

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji 80 uczniów) LO im.M.Skłodowskiej-Curie w Czechowicach – Dziedzicach poprzez zwiększenie dostępności, jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej oraz wdrożenie systemu poradnictwa zawodowego w szkole do listopada 2015r.

W ramach projektu przewidziane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, językowo-matematyczne, zajęcia pozalekcyjne: koła językowe, matematyczne, fizyczne, komputerowe, biologiczne, chemiczne, geograficzne, historyczne i WOS, a także społeczno-kulturalne
i sportowo-integracyjne. Ponadto przewidziano zajęcia w ramach opieki psychologiczno-pedagogicznej oraz utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery, w ramach którego będzie prowadzone poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.
Projekt przewiduje również warsztaty z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn.

Wszystkie zajęcia w projekcie będą bezpłatne.

Na potrzeby realizacji projektu zostanie zakupiony sprzęt multimedialny, w tym tablica multimedialna, kserokopiarka, laptop pomoce dydaktyczne, mające na celu uatrakcyjnić zajęcia w ramach projektu.
Informacja o rekrutacji uczestników projektu.doc
Regulamin Rekrutacji i Udziału w Projekcie.pdf

KOLEJNY PROJEKT EDUKACYJNY ZAKOŃCZONY

Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej informuje, iż z dniem 30 listopada 2015r. zakończono realizację projektu pn.: „Aktywna nauka w Liceum ogólnokształcącym w Czechowicach – Dziedzicach – szansą na lepszą przyszłość” –współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2015r. i obejmował częściowo 2 lata szkolne tj. 2014/2015 (I-VI) oraz 2015/2016 (IX-XI).

Projekt realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1, wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Ostateczna wartość projektu wyniosła 139.074,72 PLN, w tym dofinansowanie z EFS 118.213,51 PLN. Ze wsparcia w ramach projektu skorzystało 254 uczniów (w tym 174 kobiety) uczęszczających do Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej – Curie w Czechowicach – Dziedzicach, dla którego Powiat bielski jest organem prowadzącym Celem głównym projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji 80 uczniów) LO im. M.Skłodowskiej-Curie w Czechowicach – Dziedzicach poprzez zwiększenie dostępności, jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej oraz wdrożenie systemu poradnictwa zawodowego w szkole do listopada 2015r. Cel ten osiągnięto w ponad 300%, gdyż zajęcia realizowane w ramach projektu cieszyły się wśród uczniów bardzo dużym zainteresowaniem.

W ramach projektu realizowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, językowo-matematyczne, zajęcia pozalekcyjne: koła językowe, matematyczne, fizyczne, komputerowe, biologiczne, chemiczne, geograficzne, historyczne i WOS, a także społeczno-kulturalne i sportowo-integracyjne. Realizowano również zajęcia w ramach opieki psychologiczno-pedagogicznej oraz z poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach utworzonego Szkolnego Ośrodka Kariery.

Dla wszystkich uczestników projektu zrealizowano również warsztaty z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn. Wszystkie zajęcia w projekcie były bezpłatne.
Jednym z celów szczegółowych projektu było podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej poprzez doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt, pomoce i materiały dydaktyczne. Cel ten zrealizowano poprzez zakup m.in. sprzętu multimedialnego (tablica multimedialna, kserokopiarka, laptop) oraz pomocy dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem pomocy na zajęcia z chemii i fizyki.