Projekt stypendialny - Nauka drogą do sukcesu na Śląsku 2010/11

Ogłoszenie naboru wniosków do projektu systemowego
pn.: „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” na rok szkolny 2010/2011
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu systemowego pn.: „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” na rok szkolny 2010/2011, w ramach Poddziałania 9.1.3 PO Kapitał Ludzki „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w województwie śląskim. Wnioski można składać od 8 do 30 września br. Uprawnieni do składania wniosków są uczniowie szczególnie uzdolnieni, uczęszczający do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie Powiatu Bielskiego. Szczegółowe warunki ubiegania się o stypendium określa Regulamin Przyznawania Stypendiów, który wraz z wnioskiem i załącznikami jest do pobrania poniżej, a także w siedzibie Starostwa oraz w sekretariatach szkół.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM - Załącznik 1

Wraz z wnioskiem – stanowiących załącznik nr 1 do regulaminu należy złożyć:
Załącznik nr 2 do Regulaminu  - Deklarację uczestnictwa w projekcie,
Kserokopię świadectwa ukończenia klasy lub szkoły z ostatniego roku szkolnego poprzedzającego rok złożenia Wniosku potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę do tego upoważnioną lub zaświadczenie dyrektora szkoły o uzyskanych przez ucznia średnich ocen w ostatnim roku szkolnym z przedmiotów kierunkowych oraz pozostałych przedmiotów (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu)
- Załącznik nr 4 do Regulaminu - Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia
Dokumenty określające wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uzyskanego w   roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium. Dokumenty te zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2005r. Nr 105,poz.881.,z późn. zm.)
Zał. nr 11 do Regulaminu – Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną przez wnioskodawcę,
W przypadku uczniów, spełniających kryterium fakultatywne (wskazane w Regulaminie) do wniosku należy dołączyć kserokopię dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających udział ucznia w konkursach/olimpiadach/turniejach z roku szkolnego poprzedzającego rok złożenia wniosku.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:


Załącznik 1   Załącznik 2   Załącznik 3   Załącznik 4   Załącznik 5
Załącznik 6   Załącznik 7   Załącznik 8   Załącznik 9   Załącznik 10
Załącznik 11   Załącznik 12   Załącznik 13

ZAŁĄCZNIKI DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ

Załącznik 2   Załącznik 3   Załącznik 4

Osoby zainteresowane mogą składać powyższy wniosek (Uwaga! Stronę pierwszą wniosku wypełnia Starostwo Powiatowe) wraz z wymaganymi załącznikami osobiście w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40, III piętro, pokój 329. Szczegółowe informacji udzielane są pod numerem tel. 33 813 68 02.

UWAGA!
Powyższa informacja nie dotyczy uczniów uczących się w szkołach na terenie miasta Bielsko-Biała.