Przebudowa ul. Czechowickiej (4428S)

alt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

PRZEBUDOWA UL. CZECHOWICKIEJ  (4428S)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie

http://rpo.slaskie.pl/

Powiat Bielski - beneficjent projektu otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn: „Przebudowa ul. Czechowickiej (4428S)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”, Poddziałanie 7.1.2 „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”. Całkowita wartość projektu wynosi 4 466 818,58zł, w tym dofinansowanie 4 466 818,58zł, co stanowi 100% wartości inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego planowana jest na 2012r.