Most nad rzeką Iłownica w ciągu ul. Waryńskiego (4425S)

alt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby


MOST NAD RZEKĄ IŁOWNICA W CIĄGU UL. WARYŃSKIEGO (4425S)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie

http://rpo.slaskie.pl/

Powiat Bielski - beneficjent projektu otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn: „Most nad rzeką Iłownica w ciągu ul. Waryńskiego (4425S)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII Transport, Działanie 7.1 „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”, Poddziałanie 7.1.2 „Modernizacja
i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”. Całkowita wartość projektu wynosi 4 864 843,20zł, w tym dofinansowanie 3 999 874,07zł, co stanowi 82,22% wartości inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego planowana jest na 2013r.