System informacji o terenie Powiatu Bielskiego

alt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

SYSTEM INFORMACJI O TERENIE POWIATU BIELSKIEGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie
http://rpo.slaskie.pl/

„System Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego” jest realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,
Priorytet II „Społeczeństwo Informacyjne”
Działanie 2.2 - Rozwój elektronicznych usług publicznych.
Typ projektu:2. Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym (back-office).

Wartość całkowita projektu wynosi 2 870 586,96 zł.
Wartość dofinansowania wynosi 2 439 998,91 zł, co stanowi 85 % wartości całego projektu.

Główne założenia przed przystąpieniem do realizacji projektu:

• optymalizacja procesów decyzyjnych starostwa powiatowego poprzez sprawną wewnętrzną komunikację
• skrócenie czasu dostępu do dokumentów i niezbędnych informacji
• podniesienie efektywności i jakości tych procesów
• wspomaganie gospodarki przestrzenią
• usprawnienie działania służb zarządzania kryzysowego
• udostępnianie informacji przez Internet oraz rozwój e-usług spełniających potrzeby obywateli, podmiotów gospodarczych i instytucji

W ramach projektu przewidziane zostały dwa etapy: