UCHWAŁA Nr IV/16/106/11


UCHWAŁA Nr IV/ 16 / 106 /11
Rady Powiatu w Bielsku - Białej
z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie:   uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala, co następuje:

§ 1

Roczny program współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bielskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.
§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, w miesięczniku „Mój Powiat” oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.


Załącznik
do Uchwały Nr IV/ 16 /106/11
Rady Powiatu w Bielsku – Białej
z dnia 24 listopada 2011r.

Program współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Podstawą Programu Współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012, zwanego dalej „Programem” jest art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

§ 2

1. Program określa:
1) cel główny i cele szczegółowe programu;
2) zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi;
3) zakres przedmiotowy programu;
4) formy współpracy z organizacjami pozarządowymi;
5) priorytetowe zadania publiczne realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi;
6) okres realizacji programu;
7) sposób realizacji programu;
8) wysokość środków przeznaczanych na realizację programu;
9) sposób oceny realizacji programu;
10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

§ 3

1. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz.1536 z późn. zm.);
2) powiecie – rozumie się przez to Powiat Bielski;
3) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
4) programie – należy przez to rozumieć program współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012;
5) działalność pożytku publicznego - należy przez to rozumieć działalność społecznie użyteczną prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy;
6) konkursie ofert – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, o którym mowa w art. 11 ustawy;
7) dotacji – należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
8) zadaniach publicznych – należy przez to rozumieć zadania publiczne określone w przepisach art. 4 ustawy;
9) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie wydane na podstawie przepisów art. 19 ustawy.

Rozdział 2
Cel główny i cele szczegółowe programu

§ 4

1. Celem głównym programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między powiatem i organizacjami pozarządowymi, a w efekcie skuteczniejsze i efektywniejsze definiowanie potrzeb społecznych oraz ich efektywniejsze zaspokajanie przez wspólną realizację konkretnych zadań publicznych.
2. Celami szczegółowymi programu są:
1) efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i podnoszeniu poziomu życia mieszkańców powiatu;
2) udzielanie przez władze powiatu pomocy wartościowym przedsięwzięciom organizacji poprzez stworzenie systemu stałej partnerskiej współpracy władz powiatu z organizacjami;
3) uzyskanie przez władze powiatu pomocy ze strony organizacji, poprzez uzupełnianie działań powiatu działaniami komplementarnymi organizacji;
4) umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;
5) poprawa jakości życia mieszkańców powiatu poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych;
6) poprawa jakości usług publicznych powiatu;
7) wypracowanie rocznego modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a powiatem;
8) efektywne i skuteczne realizowanie zadań publicznych wspólnie z organizacjami pozarządowymi zgodnie z zasadą subsydiarności;
9) umacnianie podmiotowości mieszkańców powiatu;
10) usprawnienie komunikacji władz powiatu z opinią lokalnej społeczności.

Rozdział 3
Zasady współpracy z organizacjami

§ 5

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzona jest z poszanowaniem zasad pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
2. Zasada pomocniczości i suwerenności stron oznacza w szczególności, że powiat, respektując odrębność i suwerenność organizacji pozarządowych, uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów społecznych, w tym należących do sfery zadań publicznych i w takim zakresie współpracuje z tymi organizacjami, a także wspiera ich działalność oraz umożliwia realizację zadań publicznych na zasadach i w formie określonej w ustawie.
3. Zasada partnerstwa oznacza w szczególności, że organizacje pozarządowe – na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz według trybu wynikającego z odrębnych przepisów – uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązania oraz wykonywaniu zadań publicznych.
4. Zasada efektywności oznacza w szczególności, iż powiat przy zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji z zachowaniem wymogów określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.
5. Zasada jawności oznacza w szczególności, że powiat udostępnia współpracującym organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z tymi organizacjami oraz o kosztach realizacji zadań publicznych już prowadzonych w tym zakresie przez jednostki podległe lub nadzorowane przez powiat, wraz z informacją o sposobie obliczania tych kosztów, tak aby możliwe było ich porównanie z kosztami realizacji analogicznych zadań przez inne instytucje i osoby.

Rozdział 4
Okres i sposób realizacji programu oraz formy współpracy z organizacjami pozarządowymi

§ 6

1. Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.
2. Cele programu realizowane są w szczególności przez:
1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków;
2) tworzenie aktów prawa miejscowego uwzględniających stanowiska i opinie organizacji pozarządowych;
3) wsparcie merytoryczne i finansowe działalności organizacji pozarządowych;
4) wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie istniejących potrzeb społecznych w celu ich zdefiniowania oraz określenia możliwości i sposobu ich wspólnego zaspokojenia;
5) wspólną realizację zadań publicznych;
6) promocję działalności organizacji pozarządowych;
7) rozwój i promocję wolontariatu;

§ 7

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzona jest w szczególności w formach:
1) zlecania organizacjom pozarządowym zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie wraz z udzieleniem dotacji na ten cel;
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności, w szczególności poprzez udział w organizowanych spotkaniach;
3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
4) konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, w przypadku jej utworzenia;
5) tworzenia w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym;
6) doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom w przygotowaniu programów i wniosków;
8) obejmowania patronatem przez Starostę Bielskiego przedsięwzięć realizowanych przez organizacje;
9) promocji działalności organizacji poprzez zamieszczanie lub przekazywanie na wniosek zainteresowanych, informacji dotyczących nowych inicjatyw na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej oraz w miesięczniku „Mój Powiat”;
10) pomocy w nawiązywaniu przez organizacje kontaktów o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym poprzez udzielanie rekomendacji organizacjom i podmiotom starającym się o nawiązanie takich kontaktów.

§ 8

1. Zlecanie realizacji zadań publicznych jako zadań zleconych ma formę powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Wspieranie oraz powierzanie, o których mowa w ust. 1, odbywa się po przeprowadzeniu konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
3. Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego, na zasadach przewidzianych w ustawie.

Rozdział 5
Zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania publiczne oraz wysokość środków przeznaczona na realizację programu

§ 9

1. Przedmiotem współpracy powiatu z organizacjami jest:
1) realizacja zadań powiatu określonych w ustawach,
2) określanie potrzeb społecznych i sposobów ich zaspakajania,
3) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców powiatu.
2. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami jest prowadzenie przez nie działalności pożytku publicznego na terenie powiatu
w zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu.

§ 10

1. Określa się następujące priorytetowe zadania publiczne realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz planowaną wysokość środków na ich realizację w roku 2012:
1) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 52.000,00 zł.;
2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 150.000,00 zł;
3) turystyka i krajoznawstwo – wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 16.000,00 zł.;
4) pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej – organizacja Wigilii Bożego Narodzenia dla osób bezdomnych i samotnych – wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 10.000,00 zł;

Rozdział 6
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych

§ 11

1. Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach następuje w trybie uchwały Zarządu Powiatu dla każdego zadania, na które ogłoszony zostanie otwarty konkurs.
2. Komisje powoływane są na okres do końca roku, chyba, że Zarząd Powiatu postanowi inaczej.
3. Nabór na członków komisji – osób reprezentujących organizacje ogłoszony zostanie dla każdego zadania na stronie internetowej powiatu, w BIP Starostwa Powiatowego oraz na tablicy ogłoszeń w terminie co najmniej 14 dni przed podjęciem stosownej uchwały o powołaniu komisji konkursowej.
4. Ogłoszenie o naborze zawiera w szczególności:
1) wymagania stawiane kandydatom na członków komisji,
2) zasady zgłaszania kandydatów na członków komisji,
3) zasady wyboru kandydatów na członków komisji,
4) termin zgłaszania kandydatów na członków komisji,
5) termin powołania komisji,
6) jako załączniki - wzór zgłoszenia kandydatów na członków komisji oraz regulaminy pracy poszczególnych komisji konkursowych w sprawie oceny ofert na realizację zadań publicznych.

§ 12

1. W skład Komisji powołuje się:
1) przedstawicieli Zarządu Powiatu i komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie konkursów,
2) minimum dwie osoby wskazane przez organizacje, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje biorące udział w konkursie, chyba że żadna z organizacji nie wskaże osób do składu komisji.
3) w pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy, proponowani przez komórki organizacyjne odpowiedzialne za przygotowywanie i przeprowadzenie konkursów.
2. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
3. Przedstawiciele komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie konkursów od każdego z członków odbierają oświadczenie o podleganiu lub niepodleganiu wyłączeniu z prac komisji.
4. W przypadku wystąpienia przesłanek wyłączenia członka komisji konkursowej wyłączenia dokonuje Zarząd Powiatu.
5. W przypadku wyłączenia członka komisji konkursowej:
1) będącego przedstawicielem Zarządu Powiatu – nowego członka proponuje niezwłocznie Zarząd Powiatu;
2) będącego przedstawicielem organizacji pozarządowych – nowego członka wybiera się spośród listy kandydatów zgłoszonych podczas naboru o którym mowa w § 11. W przypadku braku kandydatów zgłoszonych podczas naboru, nowego członka proponuje niezwłocznie Zarząd Powiatu
6. Nowych członków powołuje Zarząd Powiatu w drodze uchwały.
7. Za pracę w komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 13

1. Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją, wykonuje swoje zadania na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, wskazany w uchwale Zarządu Powiatu powołującej komisję.
3. Komisja podejmuje decyzje w składzie minimum 4 osób. W przypadku, gdy osoby wskazane przez organizacje pozarządowe nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, nowych członków proponuje Zarząd Powiatu.
4. W sprawach proceduralnych Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
5. Komisja ocenia jedynie oferty kompletne pod względem formalnym.
6. Oceny kompletności oraz zgodności poszczególnych ofert z wymogami formalnymi tj. zakresem zadań określonych w ogłoszeniach poszczególnych konkursów dokonują komórki organizacyjne odpowiedzialne za przygotowywanie i przeprowadzenie konkursów. Przewiduje się wezwanie oferenta do uzupełnienia złożonej oferty.
7. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego, stanowiącym załącznik do rozporządzenia.

§ 14

1.Do zadań Komisji należy:
a) ocena ofert zgodnie z kryteriami przyjętymi dla poszczególnych konkursów,
b) zaproponowanie podziału środków przeznaczonych na realizację zadania pomiędzy poszczególne oferty, biorąc pod uwagę wyniki ich oceny.
2. Komisja może zaproponować przyznanie dotacji w kwocie niższej od określonej w ofercie.

§ 15

Z czynności Komisji sporządza się protokół, wraz z załącznikiem zawierającym propozycję podziału środków pomiędzy poszczególne oferty, którą przekazuje się Zarządowi Powiatu do zatwierdzenia w drodze uchwały.

§ 16

Obsługę administracyjno - techniczną Komisji zapewniają komórki organizacyjne odpowiedzialne za przygotowywanie i przeprowadzenie konkursów.

§ 17

Sposób przekazywania i rozliczania dotacji udzielonej w wyniku otwartych konkursów ofert , Zarząd Powiatu określa każdorazowo w formie załącznika do uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne powiatu.

Rozdział 7
Sposób oceny realizacji programu

§ 18

1. Realizacja programu podlega ocenie w ramach której Zarząd Powiatu przedłoży Radzie Powiatu w Bielsku-Białej do dnia 30 kwietnia 2013 roku sprawozdanie z jego realizacji oraz opublikuje je w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 zawierać będzie informacje na temat efektywności realizacji programu opartej w szczególności o analizę następujących mierników:
1) liczba zadań publicznych objętych otwartymi konkursami ofert,
2) liczba ofert złożonych w konkursach,
3) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego,
4) łączna kwota dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym,
5) łączna kwota dotacji niewykorzystanych przez organizacje pozarządowe i wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
6) liczba organizacji pozarządowych, którym udzielono dotacji,
7) liczba i zakres form współpracy z organizacjami pozarządowymi o charakterze pozafinansowym.

Rozdział 8
Informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

§ 19

1. Program został przygotowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2. Projekt uchwały w sprawie programu uwzględnia wyniki konsultacji przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami uchwały Nr III/51/360/10 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późniejszymi zmianami.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe

§ 20

1. Głównymi podmiotami realizującymi program są:
1) Rada Powiatu w Bielsku-Białej w zakresie kreowania polityki społecznej powiatu oraz określenia wysokości środków finansowych na jej realizację,
2) Zarząd Powiatu Bielskiego w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Powiatu w Bielsku-Białej,
3) organizacje realizujące zadania publiczne w oparciu o podpisane umowy z powiatem.

§ 21

Program ma charakter otwarty i zakłada możliwość uwzględnienia nowych form współpracy i doskonalenia tych, które już zostały uchwalone.