• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • „Święto słowa” w Pałacu Czeczów w Kozach rozstrzygnięte!
 • Wyjątkowy koncert laureatów SAGA podczas Święta Powiatu Bielskiego!
 • Królowały potrawy wielkanocne!
 • 1
 • 2
 • 3

„ UWAGA ! Zmiana godzin dyżurów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w dniach 24, 27 i 31 grudnia.”

Zobacz zmiany godzin w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Moim zdaniem

17 Mar 2013
Nowy budżet - nowe wyzwania

Tegoroczny budżet powiatu bielskiego zamykał się będzie kwotą: 96.090.578,69 zł - po stronie dochodów, a 98.996.180,61 zł- po stronie wydatków. W porównaniu do budżetu uchwalonego na 2012 rok zaplanowaliśmy wyższe o 24% dochody i o 10% wydatki.
W ramach ogólnej kwoty dochodów, ich udział w budżecie powiatu przedstawia się następująco:
 • dotacje celowe z budżetu państwa stanowią - 9,2% - tj. 8.778.772,70 zł
 • subwencje - 21,0% - tj. 20.217.860,00 zł
 • udziały w podatkach dochodowych - 31,3% - tj. 30.050.000,00 zł
 • środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych - 16,0% - tj. 15.399.804,67 zł
 • dochody ze sprzedaży majątku - 4,1 % - tj. 3.971.550,78 zł
 • pozostałe dochody własne wraz z pomocą finansową gmin - 18,4% - tj. 17.672 590,54 zł
Budżet ten zapewnia bieżące funkcjonowanie powiatu i zabezpiecza realizację wszystkich ustawowo nałożonych zadań.
Znaczące środki na finansowanie inwestycji planujemy pozyskać ze środków zewnętrznych: prawie 13,5 min złotych ze środków unijnych - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 3.300.000 zł z budżetu państwa.
Udział własny powiatu to 11.200.000 zł, w którym partycypować będą również gminy udzielając pomocy finansowej na kwotę ponad 5.000.000 zł.
Struktura tegorocznych wydatków ukształtowała się następująco: najważniejszą pozycję w budżecie nadal będą stanowiły wydatki na TRANSPORT l ŁĄCZNOŚĆ - prawie 40% wydatków ogółem, z czego 77% pochłoną wydatki inwestycyjne będące priorytetem kolejnego budżetu.
Drugą pozycję w budżecie stanowią wydatki na OŚWIATĘ i EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ - 23% ogółu wydatków. Niestety, z przykrością zauważam, że do oświaty powiat dokłada coraz więcej własnych środków finansowych ponieważ otrzymujemy coraz mniejszą subwencję oświatową. Środki te przekazane zostaną głównie na płace nauczycieli, których podwyżki są ustawowo zagwarantowane.
Przyznana na 2013 rok subwencja oświatowa jest niższa o 650.000 zł od roku minionego. Jak co roku, niedoszacowanie subwencji spowodowane jest głównie malejącą liczbą uczniów. W b. r. zaplanowaliśmy dodatkowo 4,5 min złotych środków własnych ponad subwencję oświatową.
Kolejną pozycją co do wielkości wydatków w budżecie na 2013 rok są wydatki na ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ-15%, a następnie POMOC SPOŁECZNĄ i POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ wynoszące 14% zaplanowanych wydatków ogółem.
Wsparcia finansowego potrzebują nasze zakłady opieki zdrowotnej głównie w zakresie remontów i inwestycji.
W tegorocznym budżecie zaplanowane zostały środki w wysokości 1.369.000 zł przeznaczone dla Szpitala Pediatrycznego na kontynuację inwestycji rozpoczętych w 2012 roku, a mianowicie: modernizację pomieszczeń dla potrzeb OJOM oraz oddziałów zabiegowych, a także budowę budynku technicznego - gazy medyczne. W tej dziedzinie czeka nas trudny rok, mało przewidywalny jeżeli chodzi o wzrost cen. Przyjęte założenia przy konstruowaniu planów finansowych naszych placówek służby zdrowia na rok przyszły, powinny zapewnić bezpieczeństwo dla pacjenta i stabilność finansów, zarówno po stronie wyniku finansowego, jak i płynności finansowej. Uzależnione jest to w dużej mierze od wykonania umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, z których przychody stanowią w przychodach ogółem planowanych na rok 2013 średnio w granicach 92-94%.
Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 6.530.000, co stanowi 6,48% (przy dopuszczalnym wskaźniku 60%), natomiast na rok 2013 planując zaciągnięcie kredytu w wysokości 4.550.000 zł nasze zadłużenie nadal mieści się bezpiecznie w ustawowych wskaźnikach starej i nowej ustawy o finansach publicznych. Planowany kredyt służyć ma zabezpieczeniu udziału własnych środków na tak potrzebne inwestycje drogowe.
Mówiąc krótko, tegoroczny budżet powiatu bielskiego to bezpieczna stabilizacja z optymistycznymi przesłankami na przyszłość. Znając zaangażowanie i kompetencje radnych powiatu bielskiego, kadry pracowniczej - nie mam wątpliwości, że podołamy nowym wyzwaniami czasu i... budżetu - przed którymi wszyscy stoimy.
Starosta Bielski
Andrzej Płonka