Spotkanie prezesów towarzystw regionalnych z powiatu bielskiego.

12 października 2017 r. o godzinie 16.00 w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie prezesów towarzystw regionalnych, działających w powiecie bielskim. To spotkanie robocze miało na celu m.in. omówienie sposobu wykonania uchwał XIII Powiatowego Zjazdu Towarzystw, który obradował 3. czerwca b.r. w Bestwinie. Spotkaniu przewodniczyła Przewodnicząca Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej Dorota Surowiak. Ze strony Starostwa w naradzie uczestniczyła p. Jolanta Konior, kierownik Biura ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

Spotkanie było również okazją dla przekazania ocen na temat programu i przebiegu XIII Zjazdu.

Ustalenia dokonane na spotkaniu dotyczyły następujący spraw, które zostały zasygnalizowane w uchwale XIII Powiatowego Zjazdu Towarzystw Regionalnych:

- Przyjęty został tryb oraz zakres informacji, które posłużą dla opracowania tematycznego katalogu publikacji wydanych przez Towarzystwa działające w powiecie bielskim oraz  opracowań dotąd niewydanych, a pozostających w dyspozycji towarzystw. Katalog ten zostanie opracowany przez Józefa Steca z Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Zagroda” w Buczkowicach i upubliczniony za pośrednictwem strony internetowej Starostwa Powiatowego.

- Uznano za konieczne podjęcie przez Towarzystwa współdziałania ze Starostwem Powiatowym, w dziedzinie należytego wykorzystania dostępu stowarzyszeń kultury do strony internetowej Starostwa. Umożliwienie takiego dostępu pozwoli na upowszechnienie informacji o działaniach towarzystw regionalnych. Z zadowoleniem została przyjęta przez zebranych informacja o udostępnieniu zakładki na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, służącej temu celowi.

- Uznano za konieczne włączenie się władz powiatu bielskiego do prac nad opracowaniem elektronicznego podręcznika do wychowania regionalnego „Eduś” tak, by znalazła się w nim problematyka regionalna krakowskiej, żywieckiej i cieszyńskiej części powiatu bielskiego, która przy obecnie zaawansowanych pracach nad tym podręcznikiem nie została potraktowana w sposób odpowiadający jej randze i wkładowi w wielokulturowy obraz Województwa Śląskiego. Zwrócono uwagę na to, że podejmowanie obecnie dyskusji nad tym tematem, jest utrudnione z uwagi na usunięcie ze strony internetowej instytucji odpowiedzialnej za tworzenie tekstu podręcznika. Wskazane jest skoordynowanie tych wysiłków z grupą roboczą wyłonioną przez Starostwo Żywieckie. Towarzystwa Regionalne z Powiatu Bielskiego wyłonią w tym celu spośród swych przedstawicieli reprezentatywną grupę konsultacyjną.

- Zaaprobowane zostały podstawowe punkty ramowego programu każdego kolejnego Zjazdu uznając, iż będzie on pomocny w tworzeniu programów zjazdów. Szczegóły tego ustalenia zostaną opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

-Ocena programu XIII Zjazdu, która była jednym z celów spotkania była jednomyślnie bardzo wysoka. Podkreślono wielkie znaczenie dla podniesienia merytorycznych wartości obrad maksymalne przybliżenie tematyki obrad do obrazu danej miejscowości (gminy), w której odbywa się Zjazd. Tak pomyślany program obrad pozwala upowszechnić dorobek badawczy poszczególnych Towarzystw. To jak ten problem ukazany został w Bestwinie, to doskonały tego przykład.

- Zebrani zaaprobowali propozycję p. Jacka Cwetlera, przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Czechowic Dziedzic, by XV Zjazd Towarzystw z powiatu odbył się w Czechowicach –Dziedzicach. Propozycja ta, jako ,że ma związek z jubileuszem istnienia Towarzystwa została uznana przez zebranych za cenną.

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani i zaproszeni do współpracy ze Starostwem w sprawie realizacji zamiaru upamiętnienia 100 rocznicy odzyskania Niepodległości, która to rocznicę pragnie się uświetnić poprzez wydanie albumu ukazującego obiekty i miejsca, które istniały i pełniły w społecznościach lokalnych określone funkcje w roku 1918. Drugą pozycją, wydawniczą, która zawierałaby teksty obrazujące stan zorganizowania i działalności społecznej w gminach w okresie dochodzenia i odzyskania Niepodległości byłaby książka oparta na materiałach udostępnionych przez Towarzystwa Regionalne z powiatu. Pomysł został przyjęty z zaciekawieniem i życzliwie. Przedłożone propozycje miały charakter roboczy, w związku z tym wymagać będą uszczegółowienia. Krótki czas uczestnictwa członka Zarządu Powiatu Stanisława Pięty w spotkaniu uniemożliwił określenie większych szczegółów obu zamierzeń.

Zwrócona została uwaga na to, że uchwały Zjazdu powinny dotrzeć do Towarzystw w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni licząc od dnia ich podjęcia.

                                                                                                          Józef Stec