• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 100 lat niepodległości
 • 20 lat Powiatu
 • 1
 • 2

O nowym roku szkolnym na sesji Rady Powiatu

25 Sie 2017

24 sierpnia miała miejsce XLIII sesja Rady Powiatu Bielskiego, w głównej mierze poświęcona przygotowaniom do nowego roku szkolnego 2017/2018.  

Sesję otworzył i jej prawomocność stwierdził Jan Borowski przewodniczący Rady Powiatu.

Tradycyjnie informację Zarządu Powiatu o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym przekazał radnym Andrzej Płonka starosta bielski.

Część sesji poświęconą przygotowaniu powiatowych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2017/2018 rozpoczęła Barbara Adamska przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sztuki Rady Powiatu. W nowym roku szkolnym 2017/2018 w szkołach powiatowych będzie się kształciło 1208 uczniów, ( dane na 10 sierpnia bieżącego roku), w tym 314 pierwszoklasistów. Powiat Bielski jest ośrodkiem dobrego szkolnictwa ponadgimnazjalnego, zgodnego z potrzebami współczesnego rynku pracy oraz z bardzo dobrze wykształconą i przygotowaną kadrą pedagogiczną. O dobrym poziomie naszego szkolnictwa świadczą wyniki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych uczniów, zdawalność matur i rankingi szkół w corocznym prestiżowym zestawieniu „Perspektywy”. – mówiła przewodnicząca B. Adamska. Przypomniała też, że od nowego roku szkolnego rozpoczyna się wdrożenie reformy „Dobra szkoła”, której docelowa struktura szkolnictwa będzie obejmowała 8-letnią szkołę podstawową, 4 –letnie liceum ogólnokształcące, 5 – letnie technikum, 3 – letnią branżową szkołę I stopnia, 3 –letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2 –letnią szkołę branżową II stopnia i szkołę policealną. .

W następnej kolejności informację o przeprowadzonych inwestycjach, remontach i doposażeniu szkół, kwotach przeznaczonych na ten cel oraz planowanych przedsięwzięciach w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat zaprezentował Stanisław Pięta członek Zarządu Powiatu.

St. Pięta omówił szczegółowo prowadzone inwestycje w Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach – Dziedzicach, Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach - Dziedzicach, Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach, Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach, w Powiatowym Zespole Placówek – Szkole Mistrzostwa Sportowego Szczyrk z siedzibą w Buczkowicach. , a także w powiatowych placówkach oświatowych. Ubiegły rok szkolny to był już trzeci rok poważnych wysiłków w celu odnowienia bazy materialnej szkół. Efekty są widoczne, zdecydowanie wpływają na polepszenie warunków nauki i pracy. Nasze szkoły i placówki wypiękniały. -  mówił St. Pięta. Wspomniał także o realizowanych w szkołach projektach finansowych ze środków unijnych, a nawiązując do kwestii tegorocznego naboru do klas pierwszych zaakcentował trend stabilizacji w naborze.

Pełnomocnik Zarządu Powiatu ds. oświaty Zofia Jonkisz omówiła aktualną sytuację w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat bielski: w Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Art.”, Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce, Schronisku Młodzieżowym "Hondrasik" w Szczyrku, w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czechowicach – Dziedzicach oraz w jej filii w Bielsku – Białej.

Tę część sesji zakończyła przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sztuki Barbara Adamska, która z okazji nowego roku szkolnego złożyła życzenia wszystkim dyrektorom, nauczycielom, pracownikom obsługi, uczniom i rodzicom. Szczególne podziękowania skierowała do Barbary Śleziak – Dranki, odchodzącej na emeryturę dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach,  za wieloletnią pracę pedagogiczną oraz kierowanie przez 15 lat tą szkołą.

Ponadto radni podjęli uchwały w następujących sprawach:

  1. zmiany Statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej;
  2. zmiany uchwały Nr V/36/233/17 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu na realizację zadań w Powiecie Bielskim w 2017 r.;
  3. powierzenia Gminie Wilamowice zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi;
  4. zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. z późn. zm.;
  5. zmiany Uchwały Nr V/34/219/16 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późn. zm.

 

/ Tekst: A. Macher, foto: J. Jesionka/